Privacy

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV van RATINGEN met maatschappelijke zetel te Stadsheide, 11, 3500 Hasselt, (info@vanratingen.com) en ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0414 669 951 en RPR Antwerpen afdeling Hasselt. Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig, gezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies hiervoor worden gebruikt.

Algemeen

NV van RATINGEN, eigenaar van het merk FRITEL, eigenaar van The Mulch en exclusief distributeur van Air &Me, Graef, Stylies en Wigo
 • leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 • stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.
Door onze-website te gebruiken, bevestigt u deze Privacy- en Cookiepolicy te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan volledig aanvaard te hebben.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens deelt u met ons?
 • NIVEAU 1: Zonder registratie: Uw IP adres
 • NIVEAU 2: Invullen formulieren (contact, cashback, actie, verlengde garantie, service aanvraag, nieuwsbrief,…), plaatsen bestellingen: Alle velden uit het formulier, inclusief uw IP adres
 • NIVEAU 3: Ingeval van registratie: Alle velden uit het formulier , alsook uw IP adres en wachtwoord.
 • NIVEAU 4: Via cookies (voor meer informatie over cookies, zie Cookies)
Hoe deelt u persoonsgegevens met ons?
 • *Via cookies
 • *Via gebruik van onze website, invullen van formulieren, plaatsen van bestellingen,..
 • *Via registratie op onze website.
c. Met welk doel vergaart NV van RATINGEN persoonsgegevens?
 • NIVEAU 1 : het onderhouden en verbeteren van onze website, alsook uw surfervaring, evenals het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, zodat de identiteit van specifieke personen en/ of bedrijven niet wordt achterhaald, met als geoorloofd en legitiem belang van NV van RATINGEN om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • NIVEAU 2: het beheer van uw geregistreerde account op onze website om onze website te gebruiken, met als geoorloofd en legitiem belang om de overeenkomst die door u werd gevraagd correct uit te voeren. En enkel mits uw voorafgaande en expliciete toestemming het u toezenden van direct marketing. Eventuele betalingsgegevens die u zou verstrekken worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en wij wijzen derhalve elke verplichting of aansprakelijkheid dienaangaande af.
 • NIVEAU 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • NIVEAU 4: het optimaliseren van de gebruikerservaring en interne statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Het is cruciaal dat u goed nadenkt over welke persoonsgegevens u kenbaar wenst te maken. U bent immers niet verplicht om uw persoonsgegevens kenbaar te maken. Het is helaas wel zo dat we bepaalde diensten niet kunnen leveren zonder uw persoonsgegevens. U zal dan niet over alle diensten en functionaliteiten binnen onze website kunnen genieten.
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt binnen onze eigen onderneming en wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden, zonder uw voorafgaande en expliciete toestemming, uitgezonderd in geval van gehele of gedeeltelijk reorganisatie; overdracht van activiteiten, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien NV van RATINGEN failliet gaat. In dergelijk geval is het mogelijk dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van NV van RATINGEN geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
NV van RATINGEN zal trachten u op voorhand hiervan op de hoogte te brengen, doch zal dit niet onder alle omstandigheden redelijkerwijs haalbaar zijn.
NV van RATINGEN zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve mits uw voorafgaande en expliciete toestemming.